Pravidla ochrany soukromí 

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytují uživatelům webu katerinablaskova.com (dále jen "web") co nejúplnější a nejjasnější informace o zpracování jejich osobních údajů prostřednictvím webu podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (EU 2016/679). V souladu se zákonnými požadavky jsou v těchto Pravidlech ochrany soukromí rovněž uvedeny:  

 • Povaha zpracovávaných osobních údajů;

 • účely a prostředky zpracování osobních údajů;

 • totožnost a kontaktní údaje správce (správců) údajů;

 • kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO);

 • všechny třetí strany zapojené do činností zpracování;

 • Doba uchovávání osobních údajů;

 • bezpečnostní opatření přijatá k ochraně osobních údajů;

 • práva uživatelů na ochranu soukromí.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na web a netýkají se žádných dalších webových stránek nebo platforem, na které může web odkazovat.

Uživatelé, kterým je méně než 16 (šestnáct) let, nemohou bez souhlasu rodičů souhlasit se zpracováním osobních údajů.

Správce

Podle GDPR je správcem subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Správcem pro zpracování údajů souvisejících s činností stránek jsou:

Kateřina Blašková, Czechia Jewels s.r.o., sídlem Vlárská 329, Křenovice 683 52, Česká republika kontakt: info@katerinablaskova.com (dále jen "správce").

Je určen správce osobních údajů, který zajišťuje, aby Web zpracovával osobní údaje v souladu s GDPR. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze v případě jakýchkoli dotazů kontaktovat na následující e-mailové adrese: info@katerinablaskova.com.

Osobní údaje

V případě, že je osoba pověřená zpracováním osobních údajů oprávněna zpracovávat osobní údaje, je možné, že se bude jednat o tzv. Účely zpracování.

"Osobními údaji" se rozumí veškeré informace týkající se uživatelů, které je osobně identifikují, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými informacemi.

Osobní údaje jsou shromažďovány automaticky na webu nebo jsou získávány z různých zdrojů: formulářů, chatu, e-mailu, aplikací, zařízení, sociálních médií a dalších prostředků.

Web zpracovávává osobní údaje v různých podobách pro následující účely:

 • Údaje o prohlížení

Stránky automaticky shromažďují necitlivé údaje o prohlížení, aby umožnily a zlepšily navigaci uživatele (např. adresa IP, datum/čas návštěvy a její délka, případná odkazující adresa URL, navštívené stránky na Webu, použité zařízení a další informace).

Zpracování těchto informací umožňuje uživatelům přístup na Web a plné využívání jeho funkcí a služeb. Kromě toho mohou být údaje o prohlížení použity k ověření správného fungování Webu.

Čas od času jsou údaje o prohlížení zpracovávány anonymně pro statistické účely.

Je nepravděpodobné, že by údaje o prohlížení umožňovaly identifikaci příslušného subjektu údajů. Údaje o prohlížení však ze své podstaty mohou umožnit identifikaci uživatelů, pokud jsou spojeny s dalšími informacemi.

Výše popsané údaje o prohlížení jsou uchovávány pouze dočasně v souladu s platnými právními předpisy.

 • Objednávky

Při objednávce Web vyžaduje od uživatelů poskytnutí osobních údajů pro nezbytný účel vyřízení jejich nákupní objednávky a splnění smluvních povinností (např. jméno a příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa atd.).

Tyto osobní údaje jsou rovněž nezbytné pro zákaznický servis, aby mohl zákazníkům pomáhat při dotazech a pro případnou související potřebu před prodejem nebo po něm (např. s ohledem na stav doručení objednávky nebo při vrácení výrobku).

Osobní údaje související s objednávkami budou uchovávány tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění smluvních závazků a příslušných daňových a finančních výkazných povinností.

Web může také ověřovat platební nástroje, které zákazníci používají k nákupu na webu (např. kreditní nebo debetní kartu atd.), a to především za účelem prevence podvodných činností nebo podle platných zákonů proti praní špinavých peněz. Vzhledem k tomu, že ověření plateb je plně svěřeno zpracovatelům plateb třetích stran, správci nezpracovávají ani neuchovávají žádné finanční informace patřící zákazníkům.

Neposkytnutí osobních údajů požadovaných při placení zabrání uživatelům dokončit objednávku na webu.

Na základě svého oprávněného zájmu zlepšit vztahy se zákazníky bude Web těmto zákazníkům zasílat e-mailová sdělení s návrhy produktů, slevami, žádostmi o zpětnou vazbu nebo jinými aktualizacemi. Zákazníci mají vždy možnost se z odběru těchto e-mailových sdělení odhlásit (například kliknutím na "odhlašovací odkaz" v dolní části každého e-mailu).

 • Newsletter a marketingová komunikace

Na Webu se uživatelé mohou rozhodnout pro zasílání newsletterů a obchodních sdělení.

Web si vždy vyžádá výslovný, svobodný a jednoznačný souhlas uživatelů před zasíláním newsletterů a marketingových sdělení těmto uživatelům nebo obecněji před podniknutím elektronických marketingových iniciativ, které jsou jim určeny.

V takových případech mohou být uživatelé vyzváni, aby kromě své e-mailové adresy poskytli také osobní údaje (např. zemi bydliště atd.) za účelem přizpůsobení newsletterů a marketingových sdělení profilu uživatele.

Uživatelé mohou svůj souhlas se zasíláním newsletterů a obchodních sdělení vždy snadno odvolat následujícími způsoby:

- Kliknutím na odkaz "odhlásit odběr" v každém takovém e-mailu;

- Kontaktováním našeho zákaznického servisu na info@katerinablaskova.com

 • Profilování

Na základě výslovného souhlasu uživatele mohou být informační bulletiny a marketingová sdělení přizpůsobena "profilu" uživatele na základě osobních údajů, které Web shromažďuje nebo získává o dotyčném uživateli.

S ohledem na zákazníky Webu je v oprávněném zájmu Webu zpracovávat osobní údaje za účelem nabízení zajímavějších produktů, zlepšování Webu a personalizace produktů nabízených na Webu.

Hlavním účelem profilování je navrhovat produkty, služby a iniciativy, které lépe odpovídají vkusu, nákupním zvyklostem a zájmům uživatelů a zákazníků.

Osobní údaje mohou být rovněž použity pro účely remarketingu, retargetingu nebo profilování, a to i prostřednictvím třetích stran (např. sociálních sítí apod.).

Stránky ani správci nikdy neprovádějí žádné profilovací činnosti týkající se dětí.

 • Soubory cookie

Informace týkající se souborů cookie používaných na Webu naleznete níže na stránce "Zásady používání souborů cookie".

Sdílení a předávání osobních údajů

Správce vynaloží maximální úsilí, aby zajistil, že všichni zpracovatelé budou uplatňovat nejlepší postupy v oboru pro ochranu osobních údajů a že nebudou používat osobní údaje k jiným účelům, než které byly dohodnuty se Správci.

Správce může například sdílet osobní údaje s následujícími kategoriemi Zpracovatelů:

- Kurýři a poštovní operátoři;

- střediska pro plnění a sklady;

- Reklamní, digitální a marketingové agentury a agentury pro sociální média;

- Poskytovatelé IT služeb;

- poskytovatelé služeb péče o zákazníky;

- poskytovatelé platebních služeb.

V těchto případech je sdílení osobních údajů se Zpracovateli nezbytné, aby Správci mohli plnit své smluvní závazky a také zlepšovat produkty a služby Webu.

Uživatelé si mohou vyžádat aktualizovaný seznam Zpracovatelů, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů relevantních pro činnost Stránek, a to na e-mailové adrese: info@katerinablaskova.com.

Správci si musí vždy vyhradit právo zveřejnit osobní údaje uživatelů, pokud to vyžaduje zákon (například v reakci na žádosti orgánů činných v trestním řízení) a pokud je to nutné k ochraně práv Správce nebo jejich přidružených společností či třetích stran.

Kromě toho mohou být osobní údaje zpřístupněny jiným společnostem v rámci stejné firemní skupiny každého ze Správců nebo třetím stranám v případě procesu firemní restrukturalizace, a to v plném souladu s platnými právními předpisy.

Ve všech ostatních případech je sdílení osobních údajů podmíněno předběžným a výslovným souhlasem uživatele, pokud není zpracování povoleno na základě jiného právního základu.

Správci nebudou předávat žádné osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud uživatel takové předání výslovně nepovolil nebo pokud předání osobních údajů mimo EHP není povoleno GDPR na jiném právním základě.

 • Způsoby zpracování a bezpečnostní opatření

Osobní údaje uživatelů zpracovává Správce pomocí IT, automatizovaných a elektronických nástrojů a v omezených případech pomocí listinných prostředků. V souladu s GDPR byla zavedena zvláštní bezpečnostní opatření, která mají zabránit ztrátě údajů, jejich nezákonnému nebo nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu.

Přístup k osobním údajům souvisejícím s činností na Webu mají pouze oprávnění zaměstnanci Správce a oprávnění zaměstnanci dodavatelů - třetích stran, kteří jednají jménem Správců jako Zpracovatelé. Se Zpracovateli jsou uzavřeny smlouvy o zpracování údajů, které zajišťují, že při zpracování osobních údajů souvisejících s činnostmi na Webu vždy splňují úroveň zabezpečení požadovanou GDPR.

Web sice přijímá primární bezpečnostní opatření, aby zabránil ztrátě, zničení nebo šíření osobních údajů, zároveň však nemůže vyloučit bezpečnostní rizika, která jsou přirozeně spojena s online přenosem dat. Uživatel přijímá rizika spojená s poskytováním osobních údajů prostřednictvím internetu a nebude činit Web odpovědným za jakékoli porušení bezpečnosti, ledaže by toto porušení bylo způsobeno nedbalostí nebo úmyslným selháním Webu.

 • Uchovávání osobních údajů

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu, která je nutná k poskytování požadovaných služeb uživatelům a zákazníkům nebo ke splnění zákonných či daňových povinností nebo po minimální dobu stanovenou zákonem.

Pro určení vhodné doby uchovávání osobních údajů uchovávaných stránkami na základě souhlasu uživatele Správci zohlední více faktorů, aby zajistili, že osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je nezbytné nebo vhodné. Tato kritéria budou rovněž zahrnovat:

- účel, pro který Web uchovává osobní údaje;

- právní, daňové a regulační povinnosti ve vztahu k těmto osobním údajům;

- typ trvalého vztahu s dotčeným uživatelem nebo zákazníkem (zda uživatelé nadále dostávají marketingová sdělení, jak pravidelně si prohlížejí nebo nakupují na Webu atd.);

- Jakékoli konkrétní požadavky uživatele týkající se vymazání osobních údajů;

- Oprávněné obchodní zájmy.

Web okamžitě vymaže nebo anonymizuje osobní údaje, které již nejsou potřebné nebo se uchovávají v souladu se zákonem.

 • Propojení s webovými stránkami nebo platformami třetích stran

Web může obsahovat bannery, reklamní sdělení a další odkazy na webové stránky nebo platformy třetích stran. Správci nemohou kontrolovat ani nést odpovědnost za chování těchto webových stránek nebo platforem třetích stran s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. Uživatelům doporučujeme, aby si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů a ověřili si, jakým způsobem shromažďují a zpracovávají osobní údaje.

 • Práva uživatelů

Uživatelé mají právo získat potvrzení o tom, zda o nich Správci uchovávají nějaké osobní údaje.

Pokud tomu tak je, mají uživatelé podle GDPR také práva na:

- být informováni o shromažďování a používání svých osobních údajů;

- bezplatný přístup ke svým osobním údajům;

- na opravu nepřesných osobních údajů nebo na jejich doplnění (pokud jsou neúplné);

- na výmaz osobních údajů ("právo být zapomenut");

- za určitých podmínek dosáhnout omezení nebo vymazání svých osobních údajů;

- získat a znovu použít své osobní údaje pro vlastní účely v rámci různých služeb, pokud je zpracování založeno na smlouvě nebo na souhlasu a zpracování se provádí automatizovaně ("právo na přenositelnost údajů");

- za určitých podmínek vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;

- kdykoli vznést námitku proti použití osobních údajů pro účely "profilování" nebo "automatizovaného rozhodování".

- Právo podávat stížnosti týkající se shromažďování a zpracování osobních údajů příslušnému dozorovému úřadu;

- právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Uživatelé mohou kontaktovat stránky v případě jakýchkoli dotazů a uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů na následující e-mailové adrese: info@katerinablaskova.com.

 • Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Veškeré budoucí změny těchto Pravidel ochrany soukromí budou zveřejněny na Webu a případně oznámeny uživatelům e-mailem. Uživatelům se doporučuje, aby tyto ZPravidla ochrany soukromí často četli a zkontrolovali, zda nedošlo k jejich aktualizaci nebo změně.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIE 

Tyto Zásady používání souborů cookie vysvětlují uživatelům, jak Web používá soubory cookie, a dále poskytují návod, jak lze soubory cookie spravovat. Tyto Zásady používání souborů cookie je třeba číst společně se Zásadami ochrany osobních údajů.

Pokračováním v prohlížení nebo používání Webu uživatelé souhlasí s používáním souborů cookie, jak je popsáno v těchto Zásadách používání souborů cookie.

Co jsou to soubory cookie

Soubory cookie jsou malé textové řetězce, které Webové stránky odesílají do zařízení uživatele, kde se ukládají informace pro různé účely. Soubory cookie umožňují Webu zejména rozpoznat uživatele při dalších návštěvách nebo umožňují jiným webovým stránkám rozpoznat tyto uživatele pro určité účely.

Jaké soubory cookie Stránky používají

Stránky používají různé typy souborů cookie pro různé účely:

 • Technické soubory cookie

Technické soubory cookie jsou soubory cookie, které uživatelům umožňují procházet Web nebo využívat jeho základní funkce. Tyto soubory cookie jsou na zařízení uživatele instalovány Webem automaticky v důsledku přístupu uživatele na Web a nevyžadují žádný zvláštní souhlas uživatele.

Ve skutečnosti není souhlas vyžadován ani ze zákona, pokud a kdy je soubor cookie:

- se používá výhradně za účelem provedení přenosu sdělení a

- nezbytně nutné k tomu, aby poskytovatel digitální služby, kterou uživatel výslovně požaduje, mohl tuto službu poskytnout.

Mezi technické soubory cookie, které Webové stránky používají, patří:

- Navigační soubory cookie: k zajištění běžného procházení a používání Webu prostřednictvím různých možností nebo služeb;

- funkční soubory cookie: k uložení uživatelských preferencí a usnadnění prohlížení na základě souboru vybraných kritérií (například jazyk, typ prohlížeče atd.).

Stránky také shromažďují IP adresu nebo jakékoli jiné identifikační údaje o zařízení uživatele, které jsou nezbytné pro správu stránek, diagnostiku problémů se serverem a splnění dalších zákonných účelů.

Vypnutí technických souborů cookie může omezit možnost uživatelů procházet Web a využívat jeho funkce nebo nabízené služby.

 • Ostatní soubory cookie

Všechny soubory cookie jiné než technické soubory cookie se instalují nebo aktivují pouze v případě, že uživatelé udělí předchozí souhlas formou "opt-in".

Při první návštěvě Webu se uživatelům na obrazovce nebo v rozhraní zobrazí banner se soubory cookie. Tento banner zmizí, jakmile uživatel přijme nebo odmítne soubory cookie používané na Webu.

Opt-in může být vyjádřen obecně, například zavřením banneru nebo kliknutím na tlačítko OK, případně posunutím stránky nebo kliknutím na některý z jejích prvků; opt-in může být poskytnut také selektivním způsobem.

Opt-in poskytnutý uživateli je sledován a zaznamenáván, aby byly jejich další návštěvy stránek efektivnější. Uživatelé však mohou vždy odvolat všechny dříve udělené souhlasy nebo jejich část.

Soubory cookie netechnického charakteru, které Web používá, jsou soubory cookie třetích stran: soubory cookie nastavené v zařízení uživatele doménou nebo webovou stránkou odlišnou od Webu. Soubory cookie třetích stran zavádějí marketingoví prodejci a partneři Webu prostřednictvím značek třetích stran. Web tyto soubory cookie nekontroluje.

Web nemá žádný přístup ani kontrolu nad soubory cookie nebo jinými sledovacími technologiemi používanými třetími stranami, ke kterým má Web přístup, a nemůže zajistit, aby třetí strany dodržovaly platné právní předpisy o ochraně osobních údajů.

 • Reklamní soubory cookie

Tyto soubory cookie umožňují Webu vytvářet anonymní profil uživatelů na základě jejich zkušeností s prohlížením těchto stránek a jiných stránek. Tímto způsobem je možné poskytovat uživatelům reklamy zaměřené na jejich zájmy, nikoliv reklamu obecnou.

 • Soubory cookie pro cílení

Tyto soubory cookie umožňují třetím stranám zasílat reklamu uživatelům, kteří již dříve navštívili tento Web.

 • Soubory cookie sociálních médií

Tyto soubory cookie jsou potřebné ke sdílení obsahu na sociálních sítích. Toto je seznam souborů cookie sociálních médií:

-Internet

-Facebook

-Youtube

-Twitter

 • Analytické soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou shromažďovány třetími stranami v individuální nebo souhrnné podobě za účelem shromažďování informací o počtu uživatelů a o tom, jakým způsobem navštěvují webové stránky, například informací o tom, které stránky nebo sekce jsou nejčastěji prohlíženy. Toto je seznam analytických souborů cookie:

-Google Analytics

Web používá soubory cookie, které neumožňují žádnou kontrolu nad zařízením uživatele a neinstalují do zařízení uživatele žádné programy.

Kontakt

Uživatelům, kteří chtějí kontaktovat Stránky v jakékoli záležitosti týkající se souborů cookie, doporučujeme napsat na adresu: info@katerinablaskova.com.

Změny těchto zásad používání souborů cookie

Veškeré budoucí změny těchto Zásad používání souborů cookie budou zveřejněny na Webu a případně oznámeny uživatelům e-mailem. Uživatelům se doporučuje, aby tyto Zásady používání souborů cookie často četli a zkontrolovali, zda nedošlo k jejich aktualizaci nebo změně.

Poslední aktualizace: 20.3. 2023

í

Stránky používají různé typy souborů cookie pro různé účely:

 • Technické soubory cookie

Technické soubory cookie jsou soubory cookie, které uživatelům umožňují procházet Web nebo využívat jeho základní funkce. Tyto soubory cookie jsou na zařízení uživatele instalovány Webem automaticky v důsledku přístupu uživatele na Web a nevyžadují žádný zvláštní souhlas uživatele.

Ve skutečnosti není souhlas vyžadován ani ze zákona, pokud a kdy je soubor cookie:

- se používá výhradně za účelem provedení přenosu sdělení a

- nezbytně nutné k tomu, aby poskytovatel digitální služby, kterou uživatel výslovně požaduje, mohl tuto službu poskytnout.

Mezi technické soubory cookie, které Webové stránky používají, patří:

- Navigační soubory cookie: k zajištění běžného procházení a používání Webu prostřednictvím různých možností nebo služeb;

- funkční soubory cookie: k uložení uživatelských preferencí a usnadnění prohlížení na základě souboru vybraných kritérií (například jazyk, typ prohlížeče atd.).

Stránky také shromažďují IP adresu nebo jakékoli jiné identifikační údaje o zařízení uživatele, které jsou nezbytné pro správu stránek, diagnostiku problémů se serverem a splnění dalších zákonných účelů.

Vypnutí technických souborů cookie může omezit možnost uživatelů procházet Web a využívat jeho funkce nebo nabízené služby.

 • Ostatní soubory cookie

Všechny soubory cookie jiné než technické soubory cookie se instalují nebo aktivují pouze v případě, že uživatelé udělí předchozí souhlas formou "opt-in".

Při první návštěvě Webu se uživatelům na obrazovce nebo v rozhraní zobrazí banner se soubory cookie. Tento banner zmizí, jakmile uživatel přijme nebo odmítne soubory cookie používané na Webu.

Opt-in může být vyjádřen obecně, například zavřením banneru nebo kliknutím na tlačítko OK, případně posunutím stránky nebo kliknutím na některý z jejích prvků; opt-in může být poskytnut také selektivním způsobem.

Opt-in poskytnutý uživateli je sledován a zaznamenáván, aby byly jejich další návštěvy stránek efektivnější. Uživatelé však mohou vždy odvolat všechny dříve udělené souhlasy nebo jejich část.

Soubory cookie netechnického charakteru, které Web používá, jsou soubory cookie třetích stran: soubory cookie nastavené v zařízení uživatele doménou nebo webovou stránkou odlišnou od Webu. Soubory cookie třetích stran zavádějí marketingoví prodejci a partneři Webu prostřednictvím značek třetích stran. Web tyto soubory cookie nekontroluje.

Web nemá žádný přístup ani kontrolu nad soubory cookie nebo jinými sledovacími technologiemi používanými třetími stranami, ke kterým má Web přístup, a nemůže zajistit, aby třetí strany dodržovaly platné právní předpisy o ochraně osobních údajů.

 • Reklamní soubory cookie

Tyto soubory cookie umožňují Webu vytvářet anonymní profil uživatelů na základě jejich zkušeností s prohlížením těchto stránek a jiných stránek. Tímto způsobem je možné poskytovat uživatelům reklamy zaměřené na jejich zájmy, nikoliv reklamu obecnou.

 • Soubory cookie pro cílení

Tyto soubory cookie umožňují třetím stranám zasílat reklamu uživatelům, kteří již dříve navštívili tento Web.

 • Soubory cookie sociálních médií

Tyto soubory cookie jsou potřebné ke sdílení obsahu na sociálních sítích. Toto je seznam souborů cookie sociálních médií:

-Internet

-Facebook

-Youtube

-Twitter

 • Analytické soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou shromažďovány třetími stranami v individuální nebo souhrnné podobě za účelem shromažďování informací o počtu uživatelů a o tom, jakým způsobem navštěvují webové stránky, například informací o tom, které stránky nebo sekce jsou nejčastěji prohlíženy. Toto je seznam analytických souborů cookie:

-Google Analytics

Web používá soubory cookie, které neumožňují žádnou kontrolu nad zařízením uživatele a neinstalují do zařízení uživatele žádné programy.

Kontakt

Uživatelům, kteří chtějí kontaktovat Stránky v jakékoli záležitosti týkající se souborů cookie, doporučujeme napsat na adresu: info@katerinablaskova.com.

Změny těchto zásad používání souborů cookie

Veškeré budoucí změny těchto Zásad používání souborů cookie budou zveřejněny na Webu a případně oznámeny uživatelům e-mailem. Uživatelům se doporučuje, aby tyto Zásady používání souborů cookie často četli a zkontrolovali, zda nedošlo k jejich aktualizaci nebo změně.

Poslední aktualizace: 20.3. 2023